ข้อตกลงในการเข้าถึง

โปรดอ่านข้อตกลงในการเข้าถึงก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ของ Hilti ข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ  การเข้าสู่เว็บไซต์ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว และคุณตกลงที่จะรับข้อผูกมัดนี้
 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

การใช้งานเว็บไซต์ของ Hilti เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อความดังต่อไปนี้

ข้อมูลและการคำนวณทั้งหมด (รวมถึงภาพร่าง) ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามหลักการ สูตรและตัวแปรด้านความปลอดภัย ที่ระบุอยู่ในข้อเสนอแนะทางเทคนิคของ Hilti คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการตั้งค่า และคู่มือการติดตั้ง ค่าใดๆ ในเอกสารข้างต้นขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้มาระหว่างช่วงทดสอบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีการแปรผันของวัสดุ จะต้องมีการทำการทดสอบที่หน่วยงานงานเพื่อระบุผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานงานนั้นๆ
การดัดแปลงข้อมูลหรือการคำนวณ (รวมถึงภาพร่าง) ใดๆ โดยผู้ใช้ หากเป็นไปได้ อาจทำให้เกิดคำร้องเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดย Hilti หรือกฎหมาย ดังนั้น ผู้ใช้ตกลงว่ายอมรับที่จะชดใช้และไม่เรียกร้องความเสียหายต่อ Hilti ที่เกี่ยวกับการใช้งานที่เกิดจากการดัดแปลงนั้น

เว็บไซต์ได้ถูกออกแบบมาในรูปแบบที่จะให้ผลในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง จากข้อมูลที่ใส่ลงไป ลูกค้า และ/หรือ วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการนั้นมีหน้าที่ตรวจสอบผลก่อนใช้งานและดูให้แน่ใจว่าผลเหล่านี้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าหรือไม่
ข้อมูลและโปรแกรมของผู้ใช้งานทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงตัวช่วยที่ไม่รับรองว่าการไม่มีข้อผิดพลาดหรือความแม่นยำของการคำนวณในแอพพลิเคชั่นหนึ่ง

Hilti ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย การสูญเสีย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลที่ตามมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ หรือเป็นเหตุเพราะ หรือโดยการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลใดๆ และโปรแกรมผู้ใช้ที่อยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นแบบ "ตามสภาพจริง" และหากไม่มีการแสดงหรือสื่อถึงการรับประกัน HILTI ไม่รับผิดชอบต่อการรับรองทั้งหมด รวมไปถึงคำรับรองโดยนัยของการนำออกวางขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ HILTI ไม่ได้รับรองว่าบทบาทหน้าที่ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้จะมีความต่อเนื่องหรือไม่มีข้อบกพร่อง ความผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข หรือว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิฟเวอร์จะปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นอันตราย HILTI ไม่รับประกันหรือรับรองการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในแง่ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

การเข้าถึงและข้อมูล

การเข้าถึงของคุณจำกัดอยู่ที่การดูข้อมูลของ Hilti เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ของ Hilti หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในระบบของ Hilti ด้วยเหตุใดก็ตาม คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ อยู่บนเว็บไซต์เพื่อเหตุผลอื่นนอกเหนือจากเหตุผลทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้าของ Hilti และเครื่องหมายด้านบริการ สิทธิทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและสิทธิตามสิทธิบัตรได้รับการสงวนไว้

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำให้เกิดสิทธิ์ในการทำสำเนาหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Hilti เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์เป็นสิทธิของ Hilti ไม่อนุญาตให้พิมพ์ ทำสำเนา ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด เก็บ เปลี่ยน แก้ไข หรือแสดงข้อมูล

การสื่อสาร

ข้อมูลทั้งหมดที่สื่อสารไปยัง Hilti ผ่านเว็บไซต์จะเป็นสมบัติของ Hilti ตลอดไป นอกจากจะมีการตกลงกันโดยเฉพาะไว้ล่วงหน้า Hilti จะไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ และจะมีกรรมสิทธิ์ต่อข้อมูลแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องชดเชยใดๆ ต่อบุคคลที่ทำการสื่อสาร
 

การระบุตัวตนผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

การระบุตัวตนผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ Hilti จะต้องเก็บไว้ส่วนตัวและเป็นความลับ ห้ามโอนและแบ่งข้อมูลการระบุตัวตนผู้ใช้งานและรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จะทำให้ถูกยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ของ Hilti โดยทันที รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อ Hilti สำหรับความเสียหายทั้งหมดซึ่งเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนนั้น การรักษารหัสผ่านที่ใช้งานได้จากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการระบุตัวตนและรหัสผ่านของคุณ

ความรับผิดชอบของลูกค้า

คุณยอมรับความรับผิดชอบและหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้อมูลโดย HILTI เพื่อให้ได้ผลที่มุ่งหมาย คุณยอมรับความรับผิดชอบและหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือคำแนะนำที่เป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลของ HILTI หรือเนื้อหาที่นำมาจากเว็บไซต์ รวมไปถึงที่มาจากบุคคลที่สาม สำหรับเนื้อหา ความแม่นยำ และการประเมินผลนั้นๆ

HILTI ไม่มีความผูกพันต่อการกระทำทางวิศวกรรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ หากจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือทางวิศวกรรมหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ควรขอบริการจากผู้มีความสามารถที่เป็นมืออาชีพ